Кеззин Ждёт摄影作品 - 图1

Кеззин Ждёт,俄罗斯摄影师,擅长拍摄富有故事情节的群像作品,他的作品大多与血腥暴力有关联,复古夸张的表现方法让他的作品看上去像是一张张油画,也如同一个个小电影,演员从表演、穿着、场景都逼真而切合主题。

主页:[via]

Кеззин Ждёт摄影作品 - 图2

Кеззин Ждёт摄影作品 - 图3

Кеззин Ждёт摄影作品 - 图4

Кеззин Ждёт摄影作品 - 图5

Кеззин Ждёт摄影作品 - 图6

Кеззин Ждёт摄影作品 - 图7

Кеззин Ждёт摄影作品 - 图8